תזכורת לתאריך עברי
יום הולדת / יום השנה ועוד
כמה פעמים שכחת את התאריך העברי?!
עכשיו יש תזכורת באימייל יומיים קודם...
מהרו להרשם! לפני שתשכחו...
פרטים נוספים
יום הולדת יום השנה אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

"לעולם לא נחשוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בפני אף גורם, משום סיבה. תוכל להסיר את שמך מרשימת התפוצה בכל עת שתרצה, ואנו נכבד את בקשתך מייד. לעולם לא נשלח לך משהו מלבד האימייל שנרשמת אליו."

פדיון הבן קבלה


פדיון הבן בתורת הקבלה והחסידות

קיצור: הכהנים שייכים לקו הימין – חסד, ולכן הם מקבלים את ראשית הגז ששייך לקו הימין. הלויים שייכים לקו השמאל – גבורה. הישראלים שייכים לקו האמצעי – תפארת.
הבכור שייך לקו הימין, מצד שורשו ספירת החכמה (הספירה הראשונה). ולכן הבכור שייך לכהן שגם הוא מקו הימין.
הקב"ה רצה לזכות גם את ישראל בבחינת החכמה-בכורה, ולכן נתן להם את הכח לפדיון הבכור ולהמשיך את החכמה לקו האמצעי, שבשורשו הוא הגבוה ביותר.

ה' סלעים מסמלים ה' חסדים שישראל נותנים לכהן תמורת הבכורה.

מה ענין פדיון הבן?

וידבר ה' אל משה לאמור קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא וגו' ונאמר להלן והיה כי יביאך וגו' והעברת כל פטר רחם הזכרים לה' וגו' וכל בכור אדם בבניך תפדה וגו'.
להבין כל זה היטב ענין פדיון הבן הבכור על ידי ה' סלעים שנותנים לכהן דוקא שמאחר שהבכור לה' הוא כמ"ש כי לי כל בכור וגו' מה שייך זה לכהן. ועוד מה תלוי הקדושה של הבכור ביציאת מצרים דוקא.

הכהנים שייכים לקו הימין – חסד
והענין דהנה ידוע שבתיקון דאצי' נתחלקו הספירות לג' קווין ימין ושמאל ואמצע שהמה כהנים ולוים וישראלים כהנים נמשכים מקו ימין חח"ן והיינו כמאמר רז"ל הרוצה שיחכים ידרים כו' דהא בהא תליא שהחסד נמשך ונסתעף מבחינת החכמה שהיא ראשית הנאצלים ולכך הרוצה שיחכים ידרים וזהו שרש הכהנים דאתו מסטר ימינא דכתיב ראשית עריסותיכם תרימו כו' וכן ראשית הגז שמגע לכהנים כל בחינת ראשי"ת מצד ששרשם מקו ימין דאצילות שמצד שהחסד נתסעף מהחכמה לכך נשפע אליה בחינת ראשית חכמה דאצילות ולכך כל ראשית מגיע להכהנים. והרוצה שיעשיר יצפין כי מצפון זהב יאתה זהו שרש הלוים שנמשכים מקו שמאל בג"ה דאצילות. וקו האמצעי הוא דעת"י זהו שרשן של ישראלים.

הבכור שייך לקו הימין
ולכך מגיע הבכור לכהן מפני שהבכו"ר העליון הוא בחינת ראשית חכמה דאצילות שהיא ראשית הנאצלים ששיך לכה"ן חסד עליון כנ"ל, וז"ש יורו משפטיך לעקב וגו' מצד שכל בחירת הראשית חכמה נשפע אליהם דייקא לכך הם יורו משפטיך ליעקב דווקא שמצד שכל השפעת הראשית חכמה עליונה נשפע אליהם דייקא שהם מקבלים תחלה השפע כנ"ל לכך נעדר השפעת החכמ"ה מישראל שמקו האמצעי שהם נוטלים הראשית תחלה כנ"ל.

הבכור המסמל חכמה, נמשך לישראל
אך המאציל חפץ לזכות את ישראל שיגיע אליהם גם כן שפע החכמה מבכו"ר העליון לזאת צונו לפדות הבן הבכור מהכהן בה' סלעים כסף והיינו בהיות ארז"ל ישראל עלו במחשבה פי' ששרשן הגבה למעלה מבחי' המחשבה וחכמה עליונה בכור עליון רק שעלו במחשבה מלמעלה מהמחשבה כו' מפני שהם מקו האמצעי ששרשן הגבה למעלה מאד נעלה מב' קוין ימין ושמאל כנודע (שדעת"י עליון עד הכתר) לכך יכולים לפדות הבן הבכור מהכהן בה' סלעים כסף. דהיינו שממשיכי' ממקורם שלמעלה מהמחשבה עליונה את בכור העליון שפע החכמה עליונה לתוך קו האמצעי של ישראל דוקא ונוטלים זאת מהכהן שנמשך מקו ימין העליון ע"י שממשיכים מקורם שלמעלה מהחכמה טרם התפשטותה לתוך קו ימין שלא תגיע לקו ימין זולתי יהיה נמשכת לקו האמצעי של ישראל דוקא.

על ידי פדיון הבן החכמה נמשכת לישראל
ותמורת זה נותנין לכהן ה' סלעים כסף דהיינו שממשיכים לו משרשם הנעלה חלוף זה ה חסדים לקו ימין שרש הכה"ן כי זהו עיקר סדר התיקון דאצילות שיתחלפו האורות דוקא כנודע לכך עושין החליפין להמשך הבכור"ה לקו אמצעי וחילוף זה ממשיכים ה' חסדים לקו ימין שרשו של הכהן וזהו הה' סלעים כסף פדיון הבכור שנותנים להכהן שעי"ז נפדה הבכו"ר העליון שיומשך לקו אמצעי דישראל וכל זה מצד שרשן של ישראל שעלו במחשבה ושרשן הגבה למעלה מהמשבה כנ"ל.

וזהו ובכורך ישראל גאלת שזהו הפדיון של הבכור העליון שיומשך לישראל אל קו האמצעי דוקא ע"י נתינת ה' סלעים כסף לכהן וכדכתיב בני בכורי ישראל וגו' וזה נעשה בצאתם ממצרים דוקא שאז נאמר קדש לי כל בכור פטר כל רחם וגו' וכל בכור בניך תפדה.

מוחין דגדלות נמשכים דווקא לאחר הגאולה
בהיות ידוע שבחי' הגלות הוא זמן העיבור דזעיר אנפין בבטן אימא דאצילות שאז הוא בבחינת קטנות תלת כלילן גו תלת כו' ובחינת הגאולה הוא בחינת הלידה דזעיר אנפין דאצילות שיוצא מרחם אימא דאצילות שאז נגדל אח"כ במוחין דיניקה ומוחין דגדלות לכך בצאתם ממצרים דוקא שאז היה פטר רחם העליון דאימא דאצילות שהוא בחינת הלידה דזעיר אנפין כו' נאמר קדש לי כל בכור כו' וכל בכור בניך תפדה להמשיך הבכור העליון המוחין דחכמה עליונה לתוך ישראל היא תפארת דזעיר אנפין דאצילות קו האמצעי כו' על ידי נתינת ה' סלעים כסף לכהן כנ"ל וד"ל.

כהנים קפדנים
ולכך נאמר ועמך כמריבי כהן וגו' שהכנים הם קפדנים בעניני גיטין כדאיתא בגמרא בגט מקושר כו' ע"ש והיינו מאחר שכבר ניטל הבכורה מהם לישראל ע"י חלוף פדיון ה' סלעים כסף שהם ה' חסדים עליונים שממשיכים אליהם ישראל חלוף הבכורה כנ"ל לכך לענין גטי נשים הם קפדנים בהיות שרש הנשים הוא מה' גבורות עליונות ולגבי ה' גבורות חזקים יותר הה' חסדים של הכהן לכך מתגברים הה' חסדים של הכהן על הה' גבורות של שרש הנשים כו' ולכך לענין גיטין בלבד הם קפדנים ודו"ק

מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ו עמ' צח

יש לכם כהן? לחצו כאן לכהן מתאים לפדיון הבן