תזכורת - תאריך עברי
ליום הולדת / יום השנה ועוד
כמה פעמים שכחת את התאריך העברי?!
עכשיו יש תזכורת באימייל יומיים קודם...
מהרו להרשם!
פרטים נוספים
יום הולדת יום השנה אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

"לעולם לא נחשוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בפני אף גורם, משום סיבה. תוכל להסיר את שמך מרשימת התפוצה בכל עת שתרצה, ואנו נכבד את בקשתך מייד. לעולם לא נשלח לך משהו מלבד האימייל שנרשמת אליו."

חובת האב או הבן?


וכל בכור אדם בבניך תפדה

בתורה מופיעה מצוות פדיון הבן1: "וכל בכור אדם בבניך תפדה". במצווה זו שלושה שותפים – אבי הבן (הפודה את בנו), הבן הנפדה, והכהן (המקבל את דמי הפדיון).   ברור שעל הכהן לא מוטלת כל חובה לפדות בכור מישראל, הוא מהווה רק חלק ממצוות הפדייה,  אי-אפשר לפדות את הבכור אלא על-ידי נתינת כסף לכהן. אך בעניין אבי הבן והבן יש מחלוקת בין התלמוד הירושלמי2 לתלמוד הבבלי3 בשאלה, על מי חלה מצוות וחובת הפדייה, על האבא או על הבן.

על מי החובה

לפי הירושלמי, מצוות הפדייה חלה על הבן (ולכן אם התבגר ועדיין לא נפדה, מוטלת עליו החובה לבצע בעצמו את המצווה, שמוטלת עליו מלכתחילה), אלא שבהיותו תינוק בן חודש עדיין אינו יכול לפדות את עצמו – אביו פודה אותו במקומו.
לעומת זאת, הבבלי סובר אשר מצוות הפדייה חלה לעולם על האב, הן כשהבן קטן והן כשגדל (ורק אם מסיבה כלשהי לא קיים האב מצווה זו ולא פדה את בנו, הרי כשהבן מגיע למצוות ובתוקף היותו חייב בכל המצוות, הוא חייב גם-כן להיות פדוי, לכן עליו לפדות את עצמו). זו חובה שהטילה התורה על האב – לפדות את בנו-בכורו.

בעניין זה עוסק התלמוד הבבלי בסוף מסכת פסחים.4 נשאלת שם השאלה, מי מברך את ברכת 'שהחיינו' בשעת פדיון הבן, הכהן, הנהנה מן הכסף, או האב, על המצווה שנזדמנה לידו.
נפסקת ההלכה: "הלכתא, אבי הבן מברך שתיים" ('על פדיון הבן' ו'שהחיינו'). כלומר, המצווה מוטלת על האב, ולכן הוא מברך 'שהחיינו'.

סוגיה זו נידונה דווקא במסכת פסחים, שכן מצוות פדיון הבן קשורה בחג-הפסח. כשם שבמצרים פסח5 הקב"ה בכבודו ובעצמו על בתי בני-ישראל והוא עצמו פדה את בניו ממצרים, כך מצוות פדיון הבן (שבאה בעקבות יציאת מצרים) מוטלת על האב עצמו והיא חובה שהקב"ה הטיל עליו.

למעלה מגדרי הטבע

שאלת הגמרא (מי מברך 'שהחיינו', הכהן או האב) נושאת עמה משמעות רוחנית הקשורה לגאולה.

מבואר בספרי החסידות6, דרגת 'אב' אצל הקב"ה רומזת לאור האין-סופי שלמעלה מכל השתלשלות העולמות, ואילו דרגת 'כהן'7 רומזת לאור האלוקי המלובש בתוך גדרי העולמות.
והשאלה היא מי מברך 'שהחיינו' – כיצד תבוא הגאולה בתוך גדרי העולם, האם מדרגת 'אב', מהאור האלוקי שלמעלה מהעולמות, או מדרגת 'כהן', מהאור האלוקי שבתוך גדרי הבריאה.

ועל כך התשובה, שהגאולה תבוא מדרגת 'אב' – הגאולה תבוא למעלה מגדרי הטבע לגמרי, אלא בשעה אחת וברגע אחד, בחסד וברחמים.

(הרבי זי"ע, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך יא, עמ' 42)

1) שמות יג,יג. 2) קידושין פרק א, הלכה ז. 3) קידושין כט,א. 4) קכא,ב. 5) שמות יב,כז. 6) לקוטי תורה שיר-השירים יג,ב. פירוש המלות להצמח צדק (דרך מצותיך חלק ב) רס,א. 7) זוהר חלק ג קמה,ב. תניא ריש פרק ז.

מתוך צעירי חב"ד

יש לכם כהן? לחצו כאן לכהן מתאים לפדיון הבן